Can Nhiệt Bọc Sứ Loại S

Sensors Type S

Length: 100mm…1000mm

Sheath: 14mm, 24mm, 32mm…

Range max: +1800ºC

Original: Italia